Kvinnorna är inte tysta i Katolska kyrkan

Att Katolska kyrkan är en extremt mansdominerad organisation när det gäller den högsta makten är väl känt. I högsta beslutande organ, kardinalskollegiet finns inga kvinnor alls. När det gäller kyrkans andliga liv liksom när det gäller socialt och tjänande arbete har däremot kvinnor spelat en betydande roll, och det är ett faktum att vi i den katolska traditionen också har många kraftfulla och självständiga kvinnogestalter.

Därför är det att fortsätta en gammal god tradition när  kvinnor i vår tid istället för att klaga på att de hålls tillbaka helt enkelt tar plats och erövrar det utrymme som ligger framför dem. Detta kan de göra på grund av att de patriarkala maktstrukturer som tidigare var helt dominerande är uppluckrade till följd av att Katolska kyrkan också är en del av den moderna kulturen med dess strävan mot jämställdhet. Även om mycket kvinnoförtryck sitter i väggarna och är ingrodd i olika mer eller mindre omedvetna beteendemönster, så finns det väl ingen teolog, biskop eller påve i vår tid som motsäger att män och kvinnor har lika värde och att all form av sexistiskt förtryck bör motarbetas.

bookcatholicwomenspeakNyligen har bildats ett nätverk, Catholic Women speak och nu lanseras en bok, en antologi med bidrag av olika katolska kvinnor, teologer och andra som på olika sätt är engagerade i kyrkans liv. Boken presenteras på nätverkets hemsida, i huvudmenyn, se under ”the book” där introduktion till de olika huvuddelarna finns tillgängliga att läsa direkt på internet. En av författarna är vår egen dominikansyster Madeleine Fredell. Jag behöver inte presentera boken närmare, eftersom Ulla Gudmundson gjorde det i går i en understreckare i Svenska Dagbladet som jag ber att få hänvisa till.

Jag tackar Ulla för den texten och tillfogar några radanmärkningar till hennes presentation. Ulla är med i Svenska kyrkan och en ekumeniskt sinnad person som uttrycker stor uppskattning av det rika andliga arv som finns i Katolska kyrkan. Som Sveriges tidigare ambassadör i Vatikanen har hon också inifrån lärt känna det politiska spelet bakom Vatikanens murar och följt Katolska kyrkans utveckling, speciellt under påve Benedictus XVI, från pedofiliskandaler, fiffel och korruption i kurian och ekonomiska skumraskaffärer fram till den nya situation idag med uppstädning, transparens i finanserna, effektivisering av kurians arbete och nolltolerans mot sexuella övergrepp. Hon har varit klarsynt nog att inte rakt av köpa den populära bilden av Benedictus som en problematisk konservativ påve, utan såg också hans handlingskraft och att mycket av det förnyelsearbete som vi skördar frukterna av idag faktiskt grundlades under hans tid. Samtidigt ser hon att den omåttligt populäre Franciskus i lärofrågor är minst lika konservativ som sina föregångare.

Paradoxalt nog (kan en del tycka) bidrog kardinal Ratzinger/påve Benedictus XVI också till att börja lösa upp könsstereotypier.  T.ex. då han var chef för Troskongregationen sade han: ”Femininitet i bemärkelsen ’förmåga att relatera till den Andra’ är mer än bara ett attribut till det kvinnliga könet /…/ kvinnliga värden är framför allt mänskliga värden. Men i sista hand är varje människa, man eller kvinna, bestämd att ’vara för den Andra’.”

Att egenskaperna feminint och maskulint inte är entydigt bestämt till kvinnliga respektive manliga personer, utan att kvinnliga och manliga egenskaper finns hos båda könen, därom råder inget tvivel, och här hör vi att det är en antropologi som bekräftas även av en kyrkans teologer som anses bland de mest konservativa.

Annars finns det mycket övrigt att önska när det gäller Katolska kyrkans genussyn. I antologin beskriver den nigerianska teologen Anne Abome hur afrikanska kvinnor socialiseras in i tron att deras enda värde är att kunna föda barn. Det är ju en grov reducering av vad det är att vara kvinna.

Men å andra sidan kan man inte reducera till noll att det också föreligger en komplementaritet mellan man och kvinna, där kroppen, mannens resp kvinnans, också på det ontologiska planet uttrycker något väsentligt. Människan som enbart man eller enbart kvinna kan inte fullödigt gestalta vad det är att vara människa. Både mannen och kvinnan tillför essentiella element till att gestalta människan. Gud skapade människan till sin avbild. Till man och kvinna skapade han dem. (jfr 1 Mos 1:27). I kvinnans egenskaper ingår också att vara mor och föda barn, en egenskap som fattas en man. Jag föreställer mig (så gott jag kan i min egenskap av man) att om jag vore kvinna skulle jag vara mäkta stolt över detta och verkligen försöka gestalta det, inspirerad av Maria som gjorde Guds vilja till sin. Nu är jag ju inte kvinna utan man och förundras över hur sådana tankar avfärdas av somliga kvinnor. Att Katolska kyrkan talar om komplementaritet mellan man och kvinna nästan hånas av av vissa feminister. Ulla Gudmundson skriver instämmande i sin artikel: ”En annan skribent (i boken) frågar sig i ett bitskt och roligt inlägg vari ‘komplementaritet’ (katolska kyrkans officiella beskrivning av förhållandet mellan könen) egentligen består.

Den kristna antropologin innehåller en komplementaritet mellan könen, en Kroppens teologi som är motpolen till den radikala queer-ideologi som ser könen helt och hållet som sociala konstruktioner. Det går att vara för jämlikhet mellan män och kvinnor utan att för den skull ideologiskt hävda queer-ideologin. Kroppens teologi är inte bakåtsträvande utan sätter in människan i sitt sammanhang i skapelsen. Och jag tror inte alla kvinnor tänker lika i denna fråga, precis som inte alla män gör det. Ojämlikhet och sexism är i grunden inte ett problem som har att göra med om man omfattar queer-ideologin eller kroppens teologi, utan det är en fråga om attityder och maktstrukturer.

En annan förenkling som jag tycker Ulla Gudmundson gör sig skyldig till: Hon skriver i sin artikel om boken: ”Ambitionen här har varit att ta upp så många områden som möjligt ur en annan synvinkel än den officiösa. De två mest känsliga – kvinnlig prästvigning och abort – berörs endast indirekt. Gissningsvis är skälen taktiska – man vill inte ge kritikerna en förevändning att dödskallemärka ­boken.” – Som om alla kvinnor definitionsmässigt och självklart vore för kvinnliga präster och att kyrkan skall ändra sin lära angående abort som en svår synd. Så är det givetvis inte.

Läs också min tidigare artikel om kvinnoprästfrågan

Fler artiklar på min blogg om Kroppens teologi och queer-ideologin

Benedikt XVI: Skapelsen är inte queer

Publicerat i Katolska kyrkan | Märkt , , , , | 1 kommentar

Vad är det egentligen för problem med gifta katolska präster?

När Peder Bergqvist från Berget-kommuniteten vigs till katolsk präst pingsten 2016 om allt gårt enligt planerna blir han den 6:e gifta katolska prästen i stiftet. Regeln att katolska präster skall leva i celibat är alltså inte absolut, och det är ingen trosfråga utan en ordningsfråga i Katolska kyrkan. Konvertiter som varit gifta präster i protestantiska kyrkor och som vigs till präster i Katolska kyrkan fortsätter att vara gifta.

Skärmavbild 2015-10-01 kl. 11.08.02I nya numret av KM, som man numera även kan få i e-upplaga, finns flera artiklar och intervjuer om den uppmärksammade nyheten med att kommuniteten Berget får katolsk ledning och att flera i kommuniteten har för avsikt att bli katoliker.

I en intervju med biskop Anders ställs frågan om det blir problem om det blir för många gifta präster i stiftet i relation till de celibatära. Biskop Anders säger, att det är en känslig fråga och att det kan uppstå ett motstånd om de blir för många. Dessutom kan inte gifta präster bli kyrkoherdar påpekar han, och det är kyrkoherdar som det finns brist på i stiftet.

Jag tolkar det hela så att det är egentligen inget läromässigt problem med gifta präster, men att det är en fråga om människors attityder. Ett motstånd från vardagskatolikerna således mer än ett motstånd från Rom. Om det blir en stor andel gifta präster, så innebär det att man i praktiken har kört över präst-celibatet.

För några år sedan talade jag med en katolsk vän i England, han berättade att man hade ett liknande problem där då många anglikanska präster konverterade och blev präster i Katolska kyrkan. Det fanns ett motstånd från allmänheten, men då det var ett stor brist på präster och då församlingarna vädjade till biskopen att någon skulle komma gick det bra att pedagogiskt vänja församlingsmedlemmarna. I valet mellan ingen präst alls och en konverterad gift så blev de mycket bra mottagna i församlingarna.

Jag tänker att man får väl resonera på samma sätt här. Det är inget självändamål att sekulärpräster (=icke-ordenspräster) skall vara ogifta, utan man får acceptera läget. Om vi nu får en tillströmning av fler präster från Svenska kyrkan, så måste vi ju se det som en tillgång, inte ett problem. Gifta präster fungerar ju bevisligen i vår kyrka, det fungerar i Ortodoxa kyrkorna, och det har fungerat 500 år i Svenska kyrkan. Jag tror också det kan vara en tillgång och resurs för en präst som inte har ordensgemenskapen att leva i den relation som äktenskapet innebär.

Hur det är med restriktionen att gifta präster inte får bli kyrkoherdar känner jag inte till. Varifrån kommer regeln? I vilket fall är det ju inte en trosfråga utan ordningsfråga. Ett reformförslag från mig är att ändra på denna regel.

Min tidigare artikel om prästämbetet och kvinnorna

Min tidigare artikel om interkommunion

Nyheten att Peder Bergqvist och 5 av hans vänner i kommuniteten skall gå över till Katolska kyrkan har väckt många reaktioner i Svenska kyrkan, både sorg och vrede. Men andra tycker att självrannsakan är på sin plats framför vrede. Läs i Kyrkans tidning prästen Erik Eckerdals (SvK) debattartikel Dags för självrannsakan.

Publicerat i Katolska kyrkan | Märkt , | 2 kommentarer

Karismatiska katoliker ser påve Franciskus som en allierad

Under den internationella familjekongressen i Filadelfia samlades karismatiska katoliker, på samma arena som NHL-laget Philadelphia Flyers brukar spela, till lovsång och bön om den Helige Andes eld. Karismatiska katoliker har funnit en allierad i påve Franciskus. Från att ha varit skeptisk såg han under sin tid i Buenos Aires många goda frukter som Katolska Karismatiska förnyelsen (CCR) frambringade och blev dess vän. Också med evangelikala pingstvänner har påven odlat ekumeniska kontakter. 2017 har påven inbjudit Karismatiska förnyelsen att fira Pingsten med honom på Petersplatsen. 2017 markerar  50-årsjubileet för CCR.

Se detta videoreportage från CBN:

.

Mera om påve Franciskus, karismatiska förnyelsen och kontakten med evangelikala kristna i Argentina

Hemsida för Katolska karismatiska förnyelsen internationellt (ICCRS)

Se denna 10 minuters video om CCR´s historia och kontakt med tidigare påvar som alla givit sitt stöd åt förnyelsen:

Publicerat i Church, Katolska kyrkan | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Interkommunion (delad nattvard) ur katolskt perspektiv

Många har svårt att förstå Katolska kyrkans restriktiva inställning till interkommunion. Men Katolska kyrkan liksom med Rom unierade östkyrkor och de Ortodoxa kyrkorna är eniga om att interkommunion inte är ett medel för kristen enhet utan en manifestering av kristen enhet.

Kommuniteten vid stiftelsen Berget har som vi hört sökt ledning på olika vägar hur man kan uppnå kommuniongemenskap med Katolska kyrkan. I det syftet har man besökt Troskongregationen i Rom 2013 och i våras hade man besök från Troskongregationen på Berget tillsammans med biskop Anders och p Fredrik Emanuelson från Stockholms Katolska stift (p Fredrik är ekumenisk rådgivare åt kommuniteten).

Ett resultat av dessa möten med Troskongregationen är en text, Interkommunion ur katolskt perspektiv som nu finns översatt till svenska och publicerad i Stiftelsen Bergets tidskrift UNUM nr 3 2015 ss 8-13.  Det är en pedagogisk och klar text som jag rekommenderar åt alla som vill sätta sig in i Katolska kyrkans syn på denna fråga. Stiftelsen Berget har haft vänligheten att publicera det aktuella numret offentligt på sin hemsida. Länk här.

I samma nummer finns också en artikel av Peder Bergqvist som beskriver kommunitetens väg fram till det aktuella beslut man nu fattat. Jag rekommenderar den artikeln också.

Publicerat i Katolska kyrkan | Märkt , , , , | 14 kommentarer

Påven börjar och avslutar alltid sina resor vid Maria-altaret i Maria Maggiore

Så är påven hemma igen från sin resa till Kuba och USA. Sin vana trogen börjar och avslutar han sina resor i att anförtro sitt uppdrag åt Maria Guds moder i basilikan Maria Maggiore. Så också igår då han landade i Rom som denna video visar:

Påvens samtliga tal under sin USA-resa

Presskonferensen på vägen hem

Publicerat i Katolska kyrkan, Vatikanen | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Kvinnopräster, en ekumenisk fråga som lever både i Svenska Kyrkan och Katolska kyrkan

Tvisten om kvinnor kan bli präster är ju en av de faktorer som ligger i botten i det triangeldrama som nu utspelar sig kring Peder Bergqvist och de kommunitetsmedlemmar i Den heliga Treenighetens gemenskap på det ekumeniska centret Berget i Rättvik som nu bestämt sig för att bli katoliker. Övriga aktörer är Svenska kyrkan med biskoparna i Västerås stift (det har nyss skett skifte på den posten) och Svenska kyrkans ledning och Katolska kyrkan med biskop Anders och Troskongregationen i Rom.
I nya numret av Katolskt Magasin som kommer i veckan kommer biskop Anders att kommentera det hela. Läs också Dag Sandahls analys av de kyrkorättsliga aspekterna.

Jag har sista tiden funderat på att skriva något om kvinnoprästfrågan och kvinnliga teologer i Katolska kyrkan, och de aktuella händelserna på Berget får mig att komma till skott eftersom temat involveras i dessa.

Svenska kyrkan och Katolska kyrkan är spegelbilder av varandra i synen på kvinnliga präster: I Svenska kyrkan är det tabu att vara mot kvinnliga präster och Svenska kyrkans ledning och politikerstyre verkar vilja göra allt för att manövrera ut präster som inte följer huvudlinjen. I Katolska kyrkan är det tabu att vara för kvinnliga präster, och de tre sista påvarna, inkl Franciskus har stängt dörren för en läromässig öppning frågan. Men i både Svenska kyrkan och Katolska kyrkan är frågan allt annat än död. I Svenska kyrkan finns många präster och lekmän fortfarande som menar att prästämbetet är förbehållet män, det var ju den frågan som var anledningen till att biskoparna och ledningen i Svenska kyrkan inte gav något stöd åt kommuniteten på Berget.

I Katolska kyrkan finns röststarka grupper, speciellt i USA och Västeuropa som hävdar att Katolska kyrkan måste öppna prästämbetet för kvinnor. Inte bara lekmän, utan en del präster anser också så, och eftersom det är en lärofråga blir det disciplinpåföljd om man aktivt agerar för att misskreditera kyrkans lära. Så skedde t.ex. med prästen Roy Bourgeois som avkragades på grund av detta. Man har också en strikt linje mot katolska teologer som ifrågasätter läroämbetets linje och tar ifrån dem deras auktoritet att undervisa i Katolska kyrkans namn. Under den nuvarande påven verkar detta ha mjukats upp något, men naturligtvis förekommer fortfarande disciplinära åtgärder om någon explicit komprometterar gällande lära.  Att förutsättningslöst diskutera frågan teologiskt även om den inte öppnas som en lärofråga har varit möjligt även tidigare. 2011 deltog jag i ett seminarium om manlig spiritualitet (som med nödvändighet också måste beröra komplementet – kvinnlig spiritualitet) arrangerat av Justitia et Pax. Biskop William Kenney uttryckte det såhär på seminariet:  ”Enligt Katolska kyrkans nuvarande självförståelse är prästämbetet för män”. Samtidigt konstaterade han att det inte är förbjudet att diskutera frågan teologiskt i Katolska kyrkan.

Framförallt i västvärlden finns det en stor diskrepans mellan vad ordinära vardagskatoliker anser och vad som är officiell katolsk lära. Det gäller frågor kring äktenskap och familj, men också synen på prästämbetet där fler och fler tycker att prästämbetet också kunde öppnas för kvinnor. I längden är det destruktivt om det finns en schism mellan stora grupper av vardagskatoliker och läroämbetet. Det måste till att man tar tag i frågan och hanterar den och för en dialog. När påven talade till USA´s biskopar under hans nu pågående USA-resa uppmanade han dem att inte rygga för dagens stora frågor och att vara mer inriktade på att lyssna och vara medkännande: ”Harsh and divisive language does not befit the tongue of a pastor, it has no place in his heart, Although it may momentarily seem to win the day, only the enduring allure of goodness and love remains truly convincing.

Att förorda dialog är inte samma sak som att kapitulera för tidsandan och moderniteten. Påven har knappast ändrat ståndpunkt i grundläggande lärofrågor. Men en dialog måste föras både på det pastorala planet och på det teologiska. Både Svenska kyrkan och Katolska kyrkan tvingas inse det faktum att frågan inte är död, fast utifrån olika förtecken. I grund och botten är detta en sanningsfråga som måste belysas utifrån vetenskap, förnuft, teologi och tro, inte behandlas som en politisk fråga där politiska beslut, klerikal makt eller ”folkets vilja” avgör hur det skall vara. Det är också grundläggande en ekumenisk fråga som inte får stå över och blockera ekumeniken.

Som med kommuniteten på Berget, om alla parter kan förmås att höja blicken och se till kyrkans katolicitet och att vi gemensamt i den helige Ande söker sanningen så kan man undvika att hamna i en småskalig maktkamp som inte gagnar någon och förminskar kyrkan. Då blir det kanske inte så viktigt om den lilla kommuniteten står under överinseende av den katolske biskopen eller Svenska kyrkans biskop, det kommer att fortsätta att fungera som ett levande ekumeniskt centrum i vilket fall.

Katolska kyrkan är ju världens mest mansdominerade organisation där det inte förekommer några kvinnor alls i den högsta ledningen, kardinalskollegiet. Påve Franciskus har försökt tillsätta några kvinnor på icke-klerikala chefsposter och i olika råd, men det är i mycket marginell omfattning. Oberoende av inställning i ämbetsfrågan, så håller många med om att Katolska kyrkan skulle tjäna på att få in mera kvinnor på högre poster.

En grundläggande uppfattning i katolsk tro är att människan är skapad till man och kvinna, att män och kvinnor är jämlika men inte lika utan kompletterar varandra i en helhet. Katolska kyrkan avvisar därför den moderna ideologin under gender-vetenskapens täckmantel att könen alltigenom är sociala konstruktioner. Skapelsen är inte queer. ”Det är inte omodern metafysik när Kyrkan talar om människan som man och kvinna och vill respektera denna skapelseordning”, sade påve Benedikt XVI i sitt jultal till kurian 2008. Denna slutsats har kyrkan kommit fram till genom sin tro på Skaparen och genom att lyssna till skapelsens språk. Att förakta detta är självdestruktivt för mänskligheten, menade påven .  Termen ”gender” framförs ofta som ett sätt att relativisera könen vilket för människan bort från det hon är skapad till. Människan vill vara sitt eget projekt, skapa sig själv och bara utifrån sitt själv-emanciperade jag bestämma över sig själv. Det katolska alternativet till detta är Kroppens teologi som sätter in människan, mannen, kvinnan i ett antropologiskt/ontologiskt helhetsperspektiv.

Påve Franciskus betonar samma sak. Han sade mycket under sitt tal i FN, och den uppmärksamme märkte kanske att han också sade detta:

”The defense of the environment and the fight against exclusion demand that we recognize a moral law written into human nature itself, one which includes the natural difference between man and woman, and absolute respect for life in all its stages and dimensions.”

Det finns mycket mer att säga om detta, men kyrkans syn både på äktenskapet som ett förbund mellan man och kvinna och på prästämbetet som enbart manligt bygger på detta. Katoliker som förespråkar att öppna prästämbetet för kvinnor är ofta också kritiska till att över huvud taget tala om att det finns ontologiska skillnader mellan män och kvinnor.. Istället betonar man det gemensamma, att män och kvinnor båda är människor. Men jag menar att det ena inte utesluter det andra och att de flesta feministteologer håller med om det också. Att man vill nedtona skillnaden och komplementariteten till förmån för det allmänmänskliga är av mera pragmatiska skäl: Att män använder betoningen av skillnaderna för att befästa sin makt och hindra kvinnorna att komma fram.

Men måste man inte ha ett queer-perspektiv på könen för att inte diskriminera HBTQ-personer? Och måste en komplementär syn på manligt kvinnligt med nödvändighet leda till att prästämbetet är förbehållet män? Svaret på båda frågorna är: Absolut inte. Att homo- bi- och transsexualitet definieras just utifrån det som är grundnormen, nämligen heterosexualiteten är uppenbart för alla, och jag tror att alla människor, hetero som homo som trans gagnas bäst i sin utveckling som personer genom att inte detta relativiseras i samhället.

Likaså kvinnoprästfrågan, frågan om vad som konstituerar prästämbetet och vad som gör att det måste just förbehållas män, eller om det kanske inte alls är så är något som tål att undersökas teologiskt utan att man för den skull behöver relativisera skillnaderna mellan könen.

Många kvinnor i kyrkan idag låter sig inte stängas in patriarkala maktstrukturer utan upptäcker att de kan agera på egen hand och faktiskt ta för sig det utrymme de har. Det innebär att frågorna om kön och ämbete också blir belysa på ett mera fullödigt sätt än tidigare. Att kvinnor deltar i och tar plats i det teologiska samtalet är inte bara en fråga om jämställdhet och rättvisa och att bryta manligt maktmonopol. Det är också en fråga om att kyrkan vinner på detta därför att kvinnors erfarenheter och perspektiv behövs också för att få ett fullödigt helhetsperspektiv. Ett sådant resonemang styrker ju komplementaritetsprincipen. Kvinnor behövs just därför att de är kvinnor.

bookcatholicwomenspeakNyligen har bildats ett nätverk, Catholic Women speak och i oktober lanseras en bok, en antologi med bidrag av olika katolska teologer. Boken presenteras på nätverkets hemsida, i huvudmenyn, se under ”the book” där introduktion till de olika huvuddelarna finns tillgängliga att läsa direkt på internet.

En av författarna är vår egen dominikansyster Madeleine Fredell. En annan mycket intressant kvinnlig teolog som medverkar är prof Tina Beattie. Hennes forskning fokuserar på relationen mellan katolsk tradition och samtida kultur, särskilt det som rör områdena genus, sexualitetens och reproduktionens etik, katolsk sociallära, kvinnans rättigheter och den visuella konstens teologi. Hennes intresseområden innefattar också Mariologi, konst och tillbedjan och relationen mellan medeltida mystik, sakramentsteologi och psykoanalytisk teori. Hennes analyser av Katolska kyrkans förhållande till den moderna tiden i frågor som rör jämställdhet och sexualetik är ofta skarpa. Hon föreläste hösten 2014 i Stockholm på temat Woman in the Story of Salvation: what can we learn from medieval art and devotion, och i förra veckan var hon i Filadelfia, USA  och höll en föreläsning vide en konferens som stöder kvinnors tillträde till prästämbetet i Katolska kyrkan. Där granskar hon argumentationen i Johannes Paulus II´s apostoliska brev Mulieris dignitatem och fördjupar reflektionen om kvinnligt och manligt i kyrkan utifrån det. Läs referat här.

Meningen var att jag skulle skriva lite mer om de kvinnliga teologernas texter och speciellt Tina Beattie här, men detta inlägg har redan blivit alltför långt, och för att göra rättvisa åt dem återkommer jag i ett nytt inlägg längre fram.

PS Läser just denna artikel i Los Angeles Times av Tina Beattie: To Pope Francis: What about women?  DS

 

Publicerat i Church, Katolska kyrkan | Märkt , , , , , , | 10 kommentarer

Enbart hjärtat löser inga problem

Det har gått ett tag sedan TV-debatten om invandringen där danskar och svenskar deltog. Att Danmark var med var ett stort mervärde. Precis som Katolskt Magasins chefredaktör Bitte Assarmo har jag tänkt på den och återger hennes inlägg här.

Håller med om att Henrik Arnstad gjorde absolut sämsta insatsen och att det är skrämmande att han är rådgivare åt regeringen.

Lars Sjöstedt känner jag större sympati för, han har definitivt rätt i att hjärtat måste vara med i flyktingpolitiken. Men Bitte har rätt att kopplingen mellan hjärta och hjärna måste vara upprättad då man skall bedriva politik.

Publicerat i Politik, Samhälle | Märkt , | 23 kommentarer